54. sjednica Vlade Županije Središnja Bosna održana je jučer, 10. rujna 2020. godine, u prostorijama Vlade ŽSB u Travniku.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava poslovnim subjektima za subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za mjesec travanj s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva. Odlukom se izdvajaju sredstva poslovnim subjektima, u iznosu od 215,00 KM po uposlenom, za subvencioniranje dijela najniže neto plate za mjesec travanj 2020. godine. Ukupan broj pravnih i fizičkih lica s pravnim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi 575. Ukupan broj zaposlenih u pravnim i fizičkim licima s pravim subjektivitetom kojima se izdvajaju sredstva iznosi 12.184. Ukupan iznos financijskih sredstava koja se izdvajaju po ovoj odluci iznosi 2.619.560,00 KM.

Ukupna pomoć gospodarstvu u tri javna poziva na kraju će obuhvatiti 17.625 radnika, za koje je isplaćeno ili će biti isplaćeno ukupno 3.945.150 KM. Sufinancirano je, dakako, bilo 50 posto prosječne plaće u Federaciji BiH.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada ŽSB je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Proračuna ŽSB izdvaja se iznos od 11.000,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB za poticaje u poljoprivredi u 2020.godini (interventna sredstva). Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za sanaciju štete na štalskom objektu poljoprivrednim proizvođačima Sarajlić Husejinu iz Viteza 4.000,00 KM i Amelu Sarajliću iz Viteza 4.000,00 KM te Vehidu Merdžaniću iz Fojnice za uginule krave 3.000,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost i odobrenje sredstava za nabavku građevinskog materijala za objekt (baza) koju koristi JSP MUP-a, procijenjena vrijednost nabavke je u visini 13.000,00 KM s uračunatim PDV-om.

Na prijedlog Ureda za javne nabavke, Vlada ŽSB je primila k znanju Informaciju UNDP-a o realizaciji zajedničkih aktivnosti na suzbijanju širenja, te sanaciji posljedica COVID-19 pandemije na prostoru Županije Središnja Bosna, a koje su provedene na osnovu Projekta „Odgovor na COVID – 19“ za koji je potpisan Sporazum o financiranju između razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade ŽSB, s ciljem uvećanja raspoloživih sredstava za Projekt, Aktivnost 1G – Nabava opreme i materijala u svrhu sprječavanja i suzbijanja pojave korona virusa na prostoru Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada ŽSB je usvojila Izvještaj o radu Regionalne razvojne zajednice (REZ-a). Osnovna djelatnost Agencije je implementacija projekata u funkciji ekonomskog razvoja u regiji Središnja BiH, izrada studija, analiza i strategija razvoja, sudjelovanja u edukaciji odraslih, uspostavljanje i unapređenje veza između poslovnih subjekata u zemlji i inostranstvu, te podrška općinskim i županijskim administracijama u njihovim aktivnostima usmjerenim ka ekonomskom razvoju. Pored toga, Agencija priprema poslovne planove gospodarskih subjekata te pruža konzultantske usluge na komercijalnoj osnovi.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada ŽSB donijela sljedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna ŽSB s pozicije Transferi za naknadu štete koju počini zaštićena divljač (medvjed). Iz Proračuna ŽSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 1.300,00 KM, radi provođenja Programa, sredstva iz ove Odluke isplatit će se na ime Muharem (Hasan) Hodžić, Silos, Kaćuni Busovača.
– utroška sredstava iz Proračuna ŽSB s pozicije Transferi za naknadu štete koju počini zaštićena divljač (vuk). Iz Proračuna ŽSB za 2020. godinu izdvaja se iznos od 2.300,00 KM, radi provođenja Programa, sredstva iz ove Odluke isplatit će se na ime Zikret (Fadila) Lozić, Vitovlje-Bruneji bb, Travnik.

Date su i sljedeće suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižim potrošačkim jedinicama, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
– Osnovna škola “Vitez“ – 4.000,00 KM, rekonstrukcija i saniranje podova u uredima, holu i toaletima škole. Sredstva su osigurana u Proračunu ŽSB za 2020 godinu, vlastiti prihodi.
– Osnovna škola “Han-Bila“ – 1.700,00 KM, nabavka računara za potrebe škole. Sredstva su osigurana u Proračunu ŽSB za 2020 godinu, vlastiti prihodi.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna ŽSB za 2020. godinu namijenjenih za sport za 2020. Godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Proračuna ŽSB za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 4.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se s pozicije «Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport», Proračuna ŽSB za 2020.godinu u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima iz oblasti sporta – za nogomet, za jesenji dio sezone 2020/21.g.
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna ŽSB za 2020. godinu, namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Proračuna ŽSB za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 78.700,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatit će se s pozicije «Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport», Proračuna ŽSB za 2020. godinu u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta za jesenju polusezonu 2020/21. godine.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za financijsku podršku u podmirivanju osnovnih troškova rada Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, te zbog teške financijske situacije nastale pojavom pandemije korona virusa. Odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o raspodjeli i izdvajanju interventnih sredstava ŽSB u 2020. godini – III. Na osnovu Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2020. godinu, daje se suglasnost za raspodjelu i izdvajanje interventnih sredstava izgradnju projektne dokumentacije za proširenje puta u naselju Stojčići, MZ Polje, općina Kreševo u iznosu od 3.500,00 KM i pomoć za obnovu stajskog objekta – Mustafa Forić, Glavice, općina Bugojno u iznosu od 3.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada ŽSB je primila k znanju Informaciju o stanju i kretanju prihoda i rashoda Proračuna ŽSB za period 1.1. do 31. 8. 2020. godine.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost za potpisivanje ugovora o ustupanju potraživanja (cesiji) između „Rudnika gipsa“ z.d.d. (cedent) i Općine Donji Vakuf (cesus) te Ministarstva privrede (cesionar) u ukupnoj vrijednosti od 112.423,11 KM.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke mladih, kulture i sport donijela sljedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Vlade ŽSB namijenjenih za sufinanciranje programa zapošljavanja stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade ŽSB, Proračuna za 2020. godinu, u iznosu od 201.421,25 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na kod “Ugovorene i druge posebne usluge“, te rasporediti asistentima/ volonterima (25) u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Sredstva iz ove odluke namijenjena su za sufinanciranje „Programa zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju“, za koji potpisan sporazum između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Službe za zapošljavanje ŽSB i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta ŽSB.
– Odluka o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke informatičke opreme za potrebe Mješovite srednje škole Gornji Vakuf, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 11.554,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost na rasporedne naloge medicinske i zaštitne opreme za domove zdravlja i bolnice na prostoru Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB dala suglasnost na Rješenje o imenovanju policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova ŽSB. Nezavisni odbor za izbor i reviziju je nakon provedene procedure izvršio odabir kandidata za poziciju policijskog komesara, te obavijestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova ŽSB o izboru Faika Adilovića iz Travnika za policijskog komesara MUP-a ŽSB.