Na temelju članka 58. Poslovnika Sabora Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 3/04 i 6/13),

S A Z I V A M

XIII sjednicu Sabora Kantona Središnja Bosna za dan 9.9.2020. godine
( srijeda), s početkom u 10, 00 sati, u prostorijama J.U. Centar za kulturu općine Travnik u Ul.Bosanska bb Travnik.

DNEVNI RED

1.Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Kantona Središnja Bosna.
2.Informacija o početku školske godine u uvjetima epidemije COVID-19 na području Kantona Središnja Bosna.
3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2020.
4. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna 2020.godinu.
5. Očitovanje o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika.
6. Program rada i Financijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020.godinu sa projekcijama za 2021 i 2022.godinu.
7.Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019.godinu.
8. Izvješće o izvršenju Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 01.01. – 31.12.2019.godine.
9. Informacija o provođenju okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini.
10.Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2017-2022, za 2019.godinu.
11. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravama organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ikantonima Federacije Bosne i Hercegovine ( prema budžetskim jedinicama), sa izuzetkom policijsko – sigurnosnih struktura.

 

PREDSJEDATELJ SABORA
Josip Kvasina, dipl. oec