Tim za izradu Strategije za mlade ŽSB  na sastanku održanom u ponedjeljak 20.9.2021. godine  napravio je dodatnu analizu potrebne strukture i sadržaja Strategije  za mlade  i predložene i usvojene Strategije za mlade u formi nacrta koji je predložila zastupnica Suzana Krišto.

Predsjednica  radnog tima Suzana Krišto upoznala je članove radnog tima  o uspostavljenoj suradnji sa NDI i njihovoj potpori izradi prijedloga Strategije.

Na temelju istraživanja potreba i mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji će omogućiti ostvarivanje prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve oblasti u društveno-političkom angažmanu.

Sve institucije vlasti ŽSB trebaju zajedno raditi na poboljšanju položaja mladih.

U Kantonu Središnja Bosna do sada nije kreiran ni usvojen niti jedan strateški dokument za mlade, te bi ovaj dokumet predstavljao prvu strategiju za mlade kantona Središnja Bosna.

Strategija za mlade ŽSB će uzeti u obzir ciljeve i mjere definirane kantonalnom Strategijom razvoja i bit će usklađena sa aktivnostima sa viših razina vlasti i institucija koje su nadležne za ključne oblasti važne  za život mladih na području ŽSB.